Eupener Mundart: Siegfried Theissen erinnert an Winston Churchill

Neben dem großen britischen Staatsmann Winston Churchill (1874-1965), der Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg führte, geht es auch um den Reichtum der plattdeutschen Sprache und um andere Vertélltjere. Am Sonntag, dem 9. September, von 9 bis 9:30 Uhr und anschließend hier nachzuhören.

Gary Oldman als Churchill in dem Film "Die dunkelste Stunde" (Quelle: YouTube)

Gary Oldman als Churchill in dem Film "Die dunkelste Stunde" (Quelle: YouTube)

Winston Churchill

Déss Joër hadd et jo ene finne Fillem övver Churchill gegéëve, dé Mann dé Ängelaïnd ä gene twéïde Wälltkreech gerätt hatt, änn dé vann de Ängelännder no der Kreech Schtank för Dank kréëge hatt, waïl bi de öschte Waale no derr Kreech hannt se’m neet mië gewäält.

Datt té Churchill derr ganntse Daach Wisski suupe koss änn jédder Daach en hauf Késst dékke Tsigaare léëgpiipe koss, éss jo bekaïnt. Sunne gruëte Schtaatsmanne hatt natüürlech neet märr Vräünde : Wi dé sinne öschte Bouk geschréëve ho, vrodde-n-e ene Bekaïnde wi e dé Bouk faunde hä. Dé saat : ‚ Dé Bouk éss hiële fii, mä wéëm hadd-ech dömm geschréëve ?‘ Daropp saat terr Churchill: „Da bänn ech fruë datt minne Bouk ech gevalle hatt, mä nou modd-er mech waal ens saa, wéëm ech dömm vöërgeléëse hatt!“

En aïnder Kiër hoë e paar Lü ägelaë änn no et Éëte boë se oug allemoël een van sinn dékke Tsigaare aan, jédderéïne kräch seg éïn uut ti Késst, mä da woër éïne, dé kräg er sech dréï. Wi derr Churchill aadech kéëk, saat té Gasst: „Dadd éss för derr Trökkwaïch!“ Do maint ter Churchill : „Da bänn ech waal vruë dadd er vann esuwiit koëme sööt!“

Ene aïndere Daach woër wérr e gruë Éëte änn derr Churchill ho allt wérrem e paar Wisski gedronke, do saad en Vro vann de Hottfolee: „Churchill, déër sööd allt wérr besoëpe!“ „Datt schtämmt, Miläädi, saat terr Churchill, mä möörevröüch bänn iich wérr nöötere, märr déër sööt ta nog ömmer éëve schröe wi nou.“

En aïnder Vro saad ens ann em: ‚Wänn iich üër Vro wüër, da diëch eg eg Géfft ä gene Wisski!“ Derr Churchill maïnt märr: „Änn wänn iich üëre Mann wüër, da drönk ech dé Wisski!“

Métt terr de Gaule verschtaunt-e sech need ömmer gout. Wi dé ens ann em saat: „Déër Ängelännder kämmft märr vöër de Pännege, véër Franntsuëse kämmfe vöër de Iër!“ Do maïnt ter Churchill: „Jédderéïne kämmft för datt, watt-e neet hatt!“

Sässtech Joër lang woër Churchill derr gruëte Hällt, mä ä gen nünnteger Joëre ärrschéën ene Bouk övver Churchill, wu me drä léëse koss, datt-é Kääl dréssech Joër lang de Schtüër va sii Läïnt betuppt ho. E ho näämlech Joëre lang géïn Schtüër betallt op di gruëte Ärreve, di-e ho. De Bälljer sönnd allsuë neet te änntsege, di de Schtüër betuppe, wu se märr könne.

Mä övver datt need betaale vann sinn Schtüër so me waal neet fergéëte, datt Churchill Ängelaïnt, en damédd ous allemoël, vann der Hitler gerätt hatt.

Außerdem geht es um die Herkunft plattdeutscher Ausdrücke und den Reichtum des Eupener Platts. Weiter sind drei Vertélltjere von Siegfried Theissen zu hören: „Ene Vullech“, „Ene Gäkk“ und „Derr Zérrekes“. Musikalisch sind auch De Kraffte wieder dabei.

Eupener Mundartsendung am Sontnag, dem 9. September, von 9 bis 9:30 Uhr und wiederholt um 19 Uhr auf BRF2. Anschließend hier nachzuhören.

Redaktion und Moderation: Siegfried Theissen

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150