Eupener Mundart: Schulanfang und Unterstädter Kirmes

"Eine Frau" als Beispiel für den Sprachreichtum des Eupener Platts: e Vroumännsch, e Wiif, e Kröttschke, en Madamm, en Möën, en Mömmetréës, en Nuschel, en Pri, en Schmuddel, en Schnipp, e Schröttsel, en Trulla ... Moderator Siegfried Theissen kennt noch einige mehr.

Kirmes in Polleur an der Küste

Kirmes in Polleur an der Küste

Der Urlaub ist vorbei, die Schule hat wieder angefangen und bald ist es Herbst. Aber der Herbst – das letzte Septemberwochenende – bringt auch die Unterstädter Kirmes. Da muss man einfach mit einstimmen: Nää, wadd éss et ä Öüpe fii!
Wie immer geht es in meiner Sendung auch um die Etymologie einiger Redewendungen und den Reichtum unseres Platts.

Der Reichtum der Mundart

  1. die Fenster sind beschlagen : se sönnt beschlaëge, bedömmt, aageloupe
  2. ein Brötchen : e Bröttje, e Pisstolé, e Kraakekröttje (wänn et hiële héll éss), wänn et söüd éss, ka me ouch Schärrmull off Vonnts saa.
  3. für jemanden bürgen : vöër éïne börrege, äschtoë, kaveere, goudbliive, goutsaa.
  4. jemandem etwas abbetteln : éïne gädd aavbäddele, aafknöüpe, aafnukke.
  5. eigensinnig : éïgesännech, dékköppech, köppsch, schtéërech
  6. ein Faulenzer : ene Vullech, ne vuudert, ene Hörrberech, éïne métt Knüüle aunder gen Ärrem
  7. fortgehen : (e)wäkkgoë, vurrtgoë, agoê, se trékke
  8. eine Frau : héï göddet ene ganntse Höëper : en Vro, e Vroumännsch, e Wiif, e Kröttschke, en Madamm, en Maschiin, en Mattsch, en Mimm, en Möën, en Mömmetréës, en Nuschel, en Pri, en Schmuddel, en Schnipp, e Schröttsel, ene Trauch, ene Toëper, en Trulla, en Tsüë änn en Véëch, änn da hann ech se noch need ens allemoël oppgetaut.

Redaktion und Moderation: Siegfried Theissen, Foto: Hans Wertz