Eupener Mundart – 8. März

Siegfried Theissen befasst sich mit dem Thema "Kein Bargeld mehr?", der Herkunft plattdeutscher Wörter und er liest aus "D'r kléïne Prénns - Kapitel XV". Im Vertélltje geht es um "Et Schokkelaates" und musikalisch greift er auf das Lied "Watt woër datt Léëve fii!" von Leo Hermanns zurück

Mundart-Moderator Siegfried Theissen

Mundart-Moderator Siegfried Theissen (Bild: BRF)

Kein Bargeld mehr?

Ver hüüre nou alld e Joër off twéï dadd ed bo géï baar Gaïlt mië gött. Ä Schwéïde sönnt se bekanns alld esu wiit. Da könnd’r bo nörres mië métt Pännege betaale. De méïste Geschäffter akksäppteere märr mië een Kaart fa gen Bank. Se sannt datt tatt märr Vöërdéïl hä : géïn Probleeme mië métt vällsch Gaïlt, me modd et neet mië ä ge Huus obbewaare off no gen Bank bränge, alles géïd äläkktroonesch änn damétt schpaare se Gaïlt. Änn se maïnde, datt wüër ouch gout föër d’r Schtaat, waïl dé köss da alles béëter konntroleere, änn da wüër et need mië esu gemäkklech de Schtüër te betuppe. Davöër wäärde nou allt géïn nö voëfhaundert Ööroschiin mië gemakkt. Damétt wélle se gätt géëge datt schwarrt Gaïlt toë.

Änn watt sannt-e Banke davva ? Di vröüjje sech natüürlech, waïl d’r di nou vöër alles nüëdech hatt. Wänn ed baar Gaïlt törrech Bankkaarte ärrsatt wärrt, könne de Banke änn ouch d’r Schtaat alles konntroleere : se wéïte da genau wu d’r gätt gegouwe hatt, änn wadd‘ r gegouwe hatt.

Wélle ver esunn Gesällschafft ? Iich beschtämmt neet, änn de méïste Lü séëker ouch neet. Allsuë mott fer es dagéëge wéëre, waïl watt passéërt, wänn en Bank bankrott géït, änn ous Pännege allemoël ewäkk sönnt ? Schprängt’r Schtaat ta ä ? Beschtämmt neet, waïl-e davöër neet genoch Pännege hatt. Da hannt fer éïvach Päch gehatt !

Nää, lodd es märr ous kléï Gaïlt änn ous Schiin behauwe, ver wéëte béëter wi de Banke off ter Schtaat, watt fer damétt tönnt!

Siegfried Theissen

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150