Eupener Mundart – 8. September

Folgende Themen präsentiert Siegfried Theissen: D'r Könnek (der König), die Herkunft verschiedener plattdeutscher Wörter und Ausdrücke, Kapitel sechs aus "D'r kléïne Prénns" und zwei Vertélltjere "D'r Plummskloo", und "Di Rupo, Obama änn d'r Papagaaï.

Mundart-Moderator Siegfried Theissen

Mundart-Moderator Siegfried Theissen (Bild: BRF)

D’r Könnek

Et gött jo vöël Lü, di maïnde ver häë géïne Könnek mië nüëdech. Vröüger guëv et-i märr béï de Wällsche, waïl de Vlammländer woëre allemoël vöër d’r Könnek. Datt hannt fer jo ed béttste geséë no gene Kreech, wi Leopold d’r Dréïde neet no Bällje trökkoëme doësch, waïl de Wällsche d’rgéëge woëre.

Mä nou sitt me ouch, datt föël Vlammländer géïne Könnek mië wélle, waïl, sannt es, wänn et géï Bällje mië gött, hannt fer ouch géïne Könnek mië nüëdech. Änn övverhoupt, sannt se, ver léëve doch neet mië änn en Tiit, wu ed överall Könnege guëf ! Änn wadd éss datt övverhoupt vöër e Sissteem ? Wänn me d’r ottste Jong vann ene Könnek éss, wärrt me automaatesch terösch Prénns änn dann ouch Könnek, of me nou luës éss of neet, of me datt Wärrek doë ka off neet.

Apropos Wärrek : Watt mott esunne Könnek éïgentlech doë ? Aléïn kann-e neet föël doë, waïl e hadd ömmer de Aunderschréfft vann ene Minisster nüëdech. Mä e réprésännteert natüürlech sii Läïnt, änn allsuë ouch oës allemoël. Wänn ver wérr ens gätt Maschiinegeweere fa gen FN a Saudiaraabië wélle verkoupe, éss et béëter, datt béï de Bälljesche Délégattsjuën ouch d’r Könnek of wännestens ene Prénns derbéï éss. Da löppt-att aunder Könnege geschméërder, änn dava profiteert wérr ous Wérrtschaft. Wänn en nö Autobaan ägewéïd  wärrt, mott-er Könnek derbéï séë. Jédder Wéëk géït der Öschte Minisster no gene Palasst, änn mott-e d’r Könnek fertélle wat ä ge Läïnt laus éss. Dréssech Joër léë koss d’r Könnek noch saa, datt-e dé änn dé Minisster neet wéllde, mä nou hatt-e darövver nékks mië te saa. E döscht waal de Gesättse aunderschriive, mä mië éël ouch neet. Wu d’r Könnek waal en gruëte Roll schpéëlt, datt hannt fer jo diräkkt no gen léttste Waale geséë : D’r Könnek sökkt seg ene auwere Polletékker  uut (déss Kiër woëren-ed er esugaar twéï), ömm ens te aundersoëke, wi een Regeerong gemakkt wäärde köss. E trövvd oug alle wéchtege Polletékker, di em dann vertélle watt se wélle, änn watt se neet wélle.

Wänn ver nou géïne Könnek mië häë, mä waal ene Présidännt, da köss dé datt toë, mä ene Présidännt kömmd ömmer vann en Parrté änn et köss je séë, datt-e di dann vöërtrékkt. Änn et gröttste Probleem éss : Wéëm köss da Présidännt wäärde ? Ene Vlammländer, waïl di a vöël mië sönnt wi de Wällsche ? Dat wélle de Wällsche neet. Ene Wällsch ? Datt wélle de Vlammländer neet. Ene Brösseler ? Dat wélle de Wällsche änn de Vlammländer neet.

Iich wéïd allt wadd er nou saat : Wuvöër géïne uutgen DG, off béëter gesaat Ostbelgien ?

Tsich ! Dadd éss en Idee ! De vroëg éss märr : Gödd et héï övverhoupt noch Lü di géï fii Pösske hannt ? Mä véër wélle övverhoupt géïne Présidännt, véër hannt lévver d’r Könnek, dé et Läint bijéï höllt, änn dé béï oës ömmer hiële vräündlech änn métt föël Tammtamm ämmfange wärrt. De Wällsche änn de Vlammländer sannt jo, véër wüëre de léttste Bälljer. Datt blifft oug esuë, änn wänn et Laïnd uuteréïbrükkt, kann d’r Könnek röüech no oës koëme. No Öüpe, de grootste Schtatt, natüürlech, mä da mott fer oppaasse datt fer géïne Mott métt-e Mottese krijje.

Nää, watt wüër datt fii : ‚Das Königreich Ostbelgien‘. D’r brukkt gaareneet te laache. Monako éss noch föël klännder änn di hannt oug esugätt wi ene Könnek.

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150