Eupener Mundartsendung zum Thema Atomkraft

Ganz aktuell befasst sich Moderator Siegfried Theissen mit dem Thema Atomkraft und dem drohenden Energieengpass in diesem Winter. Außerdem stehen wieder drei Vertélljtere und die Herkunft plattdeutscher Wörter auf dem Programm. Die Sendung am Sonntag, dem 14. Oktober. Hier nachzuhören.

Atomkraftwerk Tihange (Foto: ChantalDelhez,BRF)

Atomkraftwerk Tihange (Foto: ChantalDelhez,BRF)

Thema Atomkraft

Vörege Monnt hannt fer gehoërt, datt fann de voëf Atoomkrafftwärreke, di Bällje hatt, véër vöër e paar Monnt neet mië akktiif séë kösste, änn allsuë ouch géïne Schtroom mi lévvere kösste. Datt héscht, datt fer ä gene Waïnter te wännech Schtroom hannt. Watt ka me dagéëge doë ? De Régeerong wéll, datt Éläkktrabel e paar Gaastsänntraale obenötts oppmakkt, di béss nou geschloëte woëre, waïl se te düër sönnt.

Mä datt schinnt neet genoch te séë. Allsuë motte ver noch Schtroom immporteere, uut Frankrech off uut Töttschlaïnt. Et Résulltaat éss, datt ouse Schtroom düürder, ovv esugaar vöël düürder wärrt. Änn wänn et ä Vrankrech ovv ä Döttschlaïnt dése Waïnter hiële kaut wärrt, da hannt-i hönne Schtroom sällver nüëdech, änn da motte véër es ä gene Détsämmber, Januwaar änn Fébruaar wärrem aadoë, waïl et köss es passeere, datt fer jédder Daach e paar Schtonnt oëne Schtroom sétte.

Änn wänn Bällje änn Döttschlaïnt ä 2025 di Atoomkrafft gannts aafschaffe, da wärrd-et noch finnder. Ä Vrankrech, di noch 75 % Atoomschtroom hannt (véër hannd-er 50 %), wélle vöël Lü di Atoomkrafft ouch médd änn médd aafschaffe, mä de Régeerong änn di gruëte Konntsärrne wélle datt neet. Da héschd-ed ömmer : Ver könne need oëne dé Atoomschtroom, waïl de Sonn änn derr Waïnt märr Schtroom lévvere könne, wänn de Sonn schinnt änn wänn Waïnd éss. Änn dadd éss jo need ömmer derr Vall.

Watt se neet terbéï sannt, éss datt se de léttste twinntech Joër vöël te wännech invässteert hannt ä alltärrnatiive Énärrgii. Ed éss éël ouch need allemoël esu éïvach : ä Bällje schinnt-e Sonn need esu dékk, änn géïne wéll esu Waïntratt vöër gen Döër ovv ä sinne Gaade schtoë haa. Et schinnt, datt-i Dänger vöël Krach maake, änn wänn er tevöël növvenéï schtönnt, da sitt me neet mië vöël vann de Natuër. Nou wäärde jo allt en ganntse Ré vann di Waïntraar ä ge Méër gebout, mä dadd éss natüürlech värrekesmiëssech düër. Et gött jo ouch nog övverall genoch Koël, wu ous Gruëdoddesch ömmer métt geschtokkt hannt, mä datt töësch fer ouch need mië, waïl dé Schtöpp esu schléëd éss vöër de Longe.

Éël off fer datt nou wélle off neet, ver motte gädd aïndesch faïnde vöër di Atoomkrafftwärreke : et gröttste Probleem éss, wänn da ens gätt passéërt, da sönnt-e Lü änn ene Kréïs fa vofftech Killomeeter off noch mië allemoël duët off schtärreve a Kräpps. Se sannt jo ömmer, et köss nékks passeere, mä ed éss allt passeert ä Tschärrnoobill änn ä Fukkuschiima. Ed éss allsuë neet föër nékks, datt se änn de döttsche änn hollesche Schtéë a gen bällgesche Gränns géëge de bälljesche Atoomkrafftwärreke protässteere änn lévver häë datt se hü geschloëte wöörte äss alösch ä 2025.

Et twéïde Probleem, datt géïne lööse ka, éss : watt tönnt fer métt-é Aafvalle, dé haunderttuusende Joëre noch geväärlech blifft ? Et sönnd-er joë, di wélle dé Aafvalle duusent Meeter ä gen Äärt schtéëke, wu géïne mië draa ka. Da wäärde de nääkste Génnerattsuëne seg éël vröüje änn es vervlouke !

Vöër et Probleem, datt fer beschéër dése Waïnter hannt, gödd-et märr éïn Löösung : ver motte schpaarsaamer ömmgoë médd ouse Schtroom, änn nééd övveral de Lammpe aaloëte. Dadd éss ouch gaareneet nüëdech !

Die drei Vertélltjere heißen: „En go Annlaach“, „Derr Bottsedriitert“ und „Wadd ésss en Häkks?“. Die beiden letzten stammen aus der Feder des ehemaligen Mundartmoderators Hans Wertz.

Redaktion und Moderation: Siegfried Theissen

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150