Eupener Mundart

Mit Siegfried Theissen.

Mundart-Moderator Siegfried Theissen

Mundart-Moderator Siegfried Theissen (Bild: BRF)

Lied: Kall need esu huëch gepröttelt (Kraffte)
Vertélltje : D’r Rolls Royce
Lied: Öüpener Laïnt (Leo Hermanns)
Vertélltje: E Waunder
Lied: Änn Öüpe schinnt fer miich de Sonn (Hans Wertz)