Eupener Mundart – 9. August

Eupener Mundartsendung mit Siegfried Theissen und folgenden Themen: Kaïndervroëge, die Herkunft plattdeutscher Wörter, Auszug aus "Der kleine Prinz" und Vertélltjere "Et Ratt" und "D'r Appel". Musikalisch sind Leo Hermanns und De Kraffte zu hören.

MA VA 2019 De Kraffte

De Kraffte bei der Mundartveranstaltung 2019 (Foto: Renate Ducomble, BRF)

Kaïndervroëge

Ene Änkel va miich vrodde mech : Oopa, wi hass tou vröüger léëve könne oëne Innternätt, oëne Kommpjuuter, oëne Féïsbukk, oëne Pléïstéïschen, oëne Xbokks, oëne all di Tächnologii, di ver nou hannt? Iich saat : Léïve Jong, véër woëre doch vöël glökkleger wi déër!

Véër brukkde neet jéddesch Joër ene nöjje Téllefong ! Véër vröüde-n-es, wänn ver ömm Kréssmes en nö Schlitt, ovv ene kléïne Tsoch krächte, en Lokkemotiiv, dréï Wagonns ânn e paar Schiine. Änn da schpällde ver dann Joëre métt. Ous Oddesch hoën-ed ouch need esu riif wi de Lü nou. Wänn ver médd aïnder Kaïnder schpällde, woëre ver glökklech, wänn ver ene Märrgel off twéï gewonne. Ver maggde oug alld ens e Schpéëlegetüüch sällver : uud-e Hout woërt-ann e Gewéër ovv ene Révollver änn da schpällde ver Koobäü änn Inndijaaner, waïl, ver hoë noch réchtege Vräünde, nett wi déër. Déër hatt Haunderte ovv esugaar Duusende Vräünde opp Féïsbukk, mä réchtege Vräünde sönnt-att natüürlech neet. D’r kritt se jo nog need ens te séë ! Änn wadd ene Kwattsch vertélle de Lü seg opp Féïsbukk : watt se géëte hannt, watt se gedrommt hannt, wu se gewässt sönnt, änn esugaar off se éïne hannt fléïge loëte. Änn watt wärrt need allemoël fottegraféërt- waïl et joë nékks mië kaust. Wänn d’r örres sööt, da kiggd er neet, déër fottograféërt märr et léffste noch déërsällver. Da saad-er da Sällfi draa! Änn da dööd-er äss ovv der Änglesch kösst!

Véër mosste noch luustere ä gen Schuël änn wänn ver en Schtroëf krächte, da maggde ver di, änn de Oddesch léïpe neet no ene Attfokaat, wänn et Tsüüchnes schléët woër. Da krächte ver en Dracht Pisele änn d’r Monnt tropp woër et Tsüüchnes allt föël béëter. Änn dadörrech hannt féër-et wijjer braat, äss déër beschéër dröüme könnt.

Övveregens, véër kosste nog opp gen Schtroët schpéële, waïl et jo bo géïn Autos guëf, änn de Loët neet ferpässt woër, änn wänn ver médd-et Ratt foëre, bruggde géïne ene Hällem. Ä gene Wéërt schpällde ver Noëloupe off Föllkerball, änn dadörrech bewäggde véër es ouch föël mië wi déër. Véër lävvde övverhoupt föël gesaunder wi déër : Hammburger änn aïnder Sowweré uëte ver néét änn wänn ver Doësch hoë, dronk fer Kraanewaater änn géï Waater uud en Flaïsch.

Beschéër wédd-éër mië va Tächnologie, mä véër wosste noch wi ene Méïkéëver uutsitt, déër hatt noch nii éïne geséë, änn d’r wärrd ouch géïne mi séë, médd all di Schwaïneré, di so nou opp gen Wéjje schtröjje.

Mä nou modd ech opphüüre, aïndesch réïg ech meg opp övver üëre modärrene Kroëm!

Siegfried Theissen