Eupener Mundart – 12. Januar

Der Moderator Siegfried Theissen befasst sich mit dem Thema "Reklame" und mit der Herkunft plattdeutscher Wörter. Außerdem liest er aus seiner Übersetzung "D'r kléïne Prénns" und präsentiert die Vertélltjere "D'r Doppelgänger" und "D'r Pottikk".

Mundart-Moderator Siegfried Theissen

Mundart-Moderator Siegfried Theissen (Bild: BRF)

Réklaam

Hadd-éër dadd ouch, dadd’r eg esu ärrgerd övver di Réklaam? Wänn et nou nog inntélligännte off wittsege Réklaam wüër, wu me-n-ens drövver laache köss, wi di Réklaam vöër e iiserschtärrek Koffer, wu seg ene Éllefannt dropp sétte koss, oëne datt-é Koffer kapott gäng.

Mä ed éss méïstens hiële domm Réklaam, di me jédder Daach tiëmoël, twinntegmoël d’r Daag op gene Raadijo hüürd off ä gene Färrenséër sitt. Da héschd ed ömmer, dadd-‚r d’r béttste, d’r finnste änn d’r schlauste sööd, wänn d’r märr d’r Porrtmenné oppmakkt änn datt Produkkt gaïlde wéll. D’r Séïpepollver, dé d’r hü aageboë kritt, wöscht noch wétter wi wétt, mä datt hannt se de vörrege Kiëre oug allt gesaat.

Wänn d’r üüch ene Waagel aaschméëre lott, kridd’er 3.000, 4.000 béss esugaar 8.000 Ööro Rabatt, änn vöër dé auwe kridd ‚r vöël mië trökk äss norrmaal. Wi éss eugätt övverhoupt mäülech?

Vöër e Joër off twéï hoë de Bälljer oug ens ene Krimmi gemakkt, dé seg ä gen Arrdänne aafschpällde. Dé Fillem koss sech séë loëte, mä di Réklaam dabänne schtüürde meg esuë, dadd ech mech d’r twéïde Deel need aageséë ha. Änn dé Fillem holld éïne en Flaïsch Wiin eruut ann séëd gannts auverschammt: „Dé gouwe Wiin kaust änn datt gruëte Geschäfft (d’r Naam sann ech lévver neet) märr 6 Euro 99“. Di könne allsuë noch need ens ene Fillem maake oëne sech e Déïl vann de Käüste dörrech Réklaam te loëte betaale. Dadd éss oug esuë änn all de aïnder Filleme, märr éss et-a need esu krass.

Wadd meg éël nog et méttste schtüürt éss watt  opp Huëgdöttsch „Schleichwerbung“ héscht. D’r modd ens oppaasse wivöël er änn alle Fillems gepéëpe wärrt. Jé wänneger de Lü änn et wérreklege Léëve piipe, déste mië piipe se ä gene Kinno off ä ge Färrenséën.

Änn da sönnt se ouch noch schiinhéllech : E Määdeke makkt seg en Tsigerätt aa, tréggd ens draa änn makkt se wérr uut off wörrept se wäkk. Änn da séëd ouch nog ald ens éïne ann dégännege, dé pippt : „Piipe éss augesaund“! Mä nou hannt waal Milljuëne Lü geséë, datt-att jong Mättje aan et piipe woër. Änn datt woër d’r Tswäkk vann di ganntse Saak änn datt lött de Tsigarätteinndustrii sech gätt kauste. Et gött Fillems, da wärrd esuvöël gepéëpe, dadd ech maïn, datt’r ganntse Fillem dörrech gen Tsigarätteinndusstrii betallt woërde-n-éss.

Ka me gätt dagéëge doë? Wännech, off d’r Schtaat möss di Schleichwerbung gannts verbéjje.

Kann et Färrenséën, d’r Raadijo, de Tséïtonge oëne Reklaam léëve? Nää! Off fer mösste vöël mië betaale änn datt wélle ver ouch neet.

Iich ha vöër mech sällver en Löösung vaunde: Wänn ech mech réchtech oppréëch övver en Réklaam, da gaïld ech datt Produkkt neet. Wänn dadd esu wiërgéït médd ömmer mië Reklaam, da kömmt beschéër en Tiit, dadd eg övverhoupt nékks mië gaïlt.

Redaktion und Moderation: Siegfried Theissen

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150