Eupener Mundartsendung am 12. Mai u.a. über die Europawahl und den kleinen Prinzen

Siegfried Theissen spricht ebenfalls über die Herkunft plattdeutscher Wörter, erzählt über "Ä gene Hömmel" und liest aus "D'r kléïne Prénns", seiner Übersetzung des Petit Prince von Saint-Exupéry.

"Der kleine Prinz" auf Eupener Platt von Siegfried Theissen (Bild: Stephan Pesch/BRF)

"Der kleine Prinz" auf Eupener Platt von Siegfried Theissen (Bild: Stephan Pesch/BRF)

Waale

Änn e paar Wéëke hannt fer allsuë Waale, need aléïn vöer ed Bällgesch Parrlemännt, mä ouch föer ous Parlemännt va gen DG, änn ouch vöër de Provinnts änn esugaar vöer Öroopa.

Iich bänn ens geschpannt, wadd et wärrt. Se sannt joë, de méïste Lü, di ver vröüger gewäält hannt, kiëmte neet mië trökk änn nou wüëre jonger Lü draa.

Wu ech mech nog et méttste Sörrech drövver maak, éss Öroopa : Da sall vöël aïndesch wäärde, waïl de Ängelännder neet mië derbéï sönnt, mä waal ene Houp nö Parrtéjje, di lévver siëge, dadd Öroopa de Bagg eraaf gäng. Watt hannt Laïnder wi Poule, Ungarren änn Itallje Öroopa vöer te wärrepe ?

Di wélle neet, datt Öroopa hönn tevöël ä gen Kaart kikkt. De Pännege va Öroopa häë se waal gääre, mä se wélle neet, dadd Öroopa oug ens noëgéït, off hönn Gesättse ouch métt t’r öropeesche Gedanke övveréïschtämme. Et gödd ömmer mië Natsionalésste, oug ä Vrankrech, änn esugaar ä Döttschlaïnt, di sech lévver ä hönn éïge Laïnt wélle trökktrékke änn sech nékks mië va Öroopa wélle vöërschriive loëte.

Mä oug ä aïnder Laïnder sönnt föël Lü autevréë, waïl de öroopeesche Kommesjuën néït föël gedoë hatt : Kridd ech märr ens de Schtüer. Wi kann et séë, datt Laïnder änn Öroopa seg d’r Döüvel aadönnt, ömm gruëte Firrmass uud Ameerika aatetrékke änn hönn sannt, datt se ä Lukksenburrech of Irrlaïnt, ovv esugaar héï bi oës ä Bällje, wänneger of géïn Schtüer betaale motte. Wuvöer modd éïne dé wérrekt ä Bällje, béss vofftech Protsännt Schtüër betaale, änn en gruëte uutlänndesche Firrma märr twéï Protsännt ? Mä, séit-e Kommesjuën, datt woëre véër neet, véër hannt jo éïgentlech nékks te saa, datt sönnt-e Laïnder sällef, di datt neet wélle veränndere. Änn esu éss ed ouch : Jédder Laïnt kikkt terösch no si éïge Vöërdéïl. Mä esulang wi et ä gannts Öroopa géïn Schtüer gött, di vöër alle Laïnder gligg éss, sall sech nékks veränndere.

Änn da éss nog et Probleem vann di Wärreklü, di uut Poule off Rumäänije héï vöër ene Hongerluën wérreke koëme, wadd ouch neet legaal éss, évvel ömmer wérr passéërt. Vöër di Lü éss datt ömmer noch mië Gaïld, äss watt se héïm verdéïne, mä héï, vöër ous Wärreklü ess dadd en geväärlege Konkerännts.

Et grottste Probleem, wu de Lü héï seg drövver ärrgere, éss éël, dadd Öroopa nékks doë ka ann all di  Männsche, di no Öroopa koëme sönnt off noch koëme wélle, waïl ä hönn Laïnt Kreeg éss, off waïl se héï e béëter Léëve häë. Ed éïne Laïnt nömmt se opp, e aïnder Laïnt wéll géïne änntsege. Me mott sech neet waundere, datt Itallje, datt fann Öroopa gannts aléïn geloëte woërde-n-éss,  médd all di vrämmde Lü, seg nou vann Öroopa nékks mië saa lött.

Nou bänn eg bang, datt vöël Lü gaareneet schtämme gönnt, et köss esugaar séë, datt wänneger wi de Hälleft sen Schtämm aafgött. Ä Bällje mott me jo goë, mä ä aïnder Laïnder neet.

Änn da hannt fer nog e Probleem : De Russe (änn beschéër ouch Schiina) wélle neet, dadd Öroopa te schtärrek wärrt. Davöër probéëre se övver ed Innternätt de Waale te manipuleere, watt se oug alld änn Ameerika änn Vrankrech gedoë hannt.

Watt fer waal a Öroopa te danke hannt, éss datt fer nou allt lang géïne Kreech gehatt hannt, änn dadd ed es wérrtschafftlech geséë béëter géït wi vröüger. Watt fer märr hoëpe könne, éss, datt fer e schtärrek Parrlemännt krijje, wu neet märr aafgedangde Polétékker sétte, änn änn schtärreke Kommesjuën, di sech neet mië böüge mott föër Laïnder, di et léffste nékks veränndere wélle.

Vertélltje : Ä gene Hömmel

D’r Jupp, d’r Schäng änn d’r Pië woëre alle dréï no ene Suupoëvent ä gen Eifel géëge ene Boom gevaare, änn alle dréï woëre se opp Schlaach duët. Hönn Vrouwense woëre alld e paar Joër duët.

Wi di dréï nou ä gene Hömmel aakoëmte, schlouch d’r Piëtres sinne gruëte Boug opp, änn kéëk watt se ä hönn Léëve tämmtéërt hoë. Wadd em terösch intérässeerde, woër, off se hönn Vrou bedroëge hoë.

E saad ann d’r Jupp : Iich sänn, datt tou di gannts Léëve nii vrämmd gegange béss, allsuë kréss tou héï ä gene Hömmel ene gruëte Mercedes, waïl héï dösche de Lü nog métt gruëte Wäägels vaare, gätt, watt me opp gen Äärt allang neet mië döscht.

Ann d’r Schäng saat-e : Iich sänn datt tou éïmoël vrämmt gegange béss, änn ouch wänn et tech Léït gedoë hatt, davöër modd ech dech en Schtroëf géëve . Dou kréss allsu märr ene kléïne BMW.

Wi e nou no et Léëve vann d’r Pië kéëk, verschréggde-n-e sech änn saat : Watt sänn ech héï ? Dou béss jo wännestens dréïmoël et Joër vrämmt gegange. Allsuë, dou kriss märr ene kléïne Opel.

D’r Daach dropp troufe di dréï sech änn d’r Jupp änn d’r Schäng soëge datter Pië, dé métt sinne kléïne Opel koëme woë,r ann-t kriische woër. – Wadd-éss da métt-iich laus, vrodde di twéï. Béss-te neet tevréë métt-é Opel ? Nää, saat-‚r Pië, dadd éss et neet, mä graat hann ech minn Vro verbéïvaare séë… – Änne, vrodde di twéï ? – Di voër obb e Moped, saat’r Pië.

Redaktion und Moderation: Siegfried Theissen

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150