Eupener Mundartsendung: Was ist politisch korrekt?

Neben diesem Thema befasst sich Moderator Siegfried Theissen ebenfalls mit der Herkunft plattdeutscher Wörter und trägt zwei Vertélltjere "Angele" und "De Oëventschuël" vor. Am Sonntag, dem 14. April, von 9 bis 9:30 Uhr auf BRF2.

Mundart-Moderator Siegfried Theissen

Mundart-Moderator Siegfried Theissen (Bild: BRF)

Politisch korrekt

Wi eg ens änn e Vertélltje övver gen Kérremes gädd övver derr Neeger vertaut, dé ömmer Lakrétts verkoët, schtéllde ech meg allt te Vroëch, off me hü övverhoupt noch „Neeger“ saa döscht. Nää, datt döscht me allt lang neet mië! Terösch moss me „Schwarrte“ saa, waïl, daate de Lü, dadd éss need esu disskrimineerent, mä, waïl se géï Latiin känne, wosste se natüürlech neet, datt Neeger änn Schwarrte genau etsällevde -n-éss.

Änn Ameerika dosch me oug allt flott neet mië Schwarrte saa, datt moss nou Afro-amerekaaner séë. Véër héï, änn Öroopa sönnd obänns Kaukasiër woërde.

Derr kännt jo allemoël et Télltje, datt  „Mohrenkopf“ héscht. Mä dadd éss oug allt neet mië poléttesch koräkkt : Nou möss fer „Schokkokuss'“ saa. Änn datt Létjje „Zehn kleine Negerlein“, datt géïd övverhoupt neet mië! Davöër wélle se nou „Zehn kleine Kinderlein“. Et sönnd er oug allt, besaundesch ä Hollent, di géëge ene schwarrte Hanns Muff protässteere. Dé döscht allsuë oug allt neet mië schwarrt séë !

Wänn vröëger ä Öüpe e Jöngeltje vléddech no héïm koëmt, saat-te Modder : „Komm héï, dou Tsigäüner, dou wärrst nou ens réchtech gelüëtert!“ Mä „Tsigäüner“ éss neet poléttesch koräkkt : Datt mott nou „Sinti“ of „Roma“ séë. Mä könnd-er eg e Sinti- off Roma Schnittsel vöërschtélle? Änn watt dönnt fer médd all di Operätte wu Tsigäüner drä vöërkoëme?

Vröüger saate se ä Öüpe alld ens: Di Noëber va oës hannt e ärrem Wéët off derr Klöss hadd e Pökkeltje, mä Kröppel off lévver et huëgdöttsche „Krüppel“ döscht me gaareneet mië saa. Datt héscht nou „jemand mit einer Behinderung“. Mä wänn me métt Kröppel „Taugenichts“ männt, ka ma doch neet ‚Behinderter‘ saa !

Et töscht ouch géïne mië dékk séë, dadd éss disskrimineerent. Béï Vroolü séët me da „vollschlank“, béï ene Mannskääl, datt-e ene gouwe Appetitt hatt.

E Woërt wumétt me gannts geméïn oppaasse mott éss Jütt“. Ä gen värrteger Joëre hann eg o Öüpener nog hüëre saa : „Oës, nou üud eg ene Härreng médd ene Jüdd!“ Datt köss sech hü géïne mië ärrloube.

Mä éïne gouwe Roët géëv ech de Schproëkpolletsé : Blifft métt te Vängere vann ous Platt aaf, aïndesch dösche ver Aaschlokk, Boëpäng, Dräkkfärreke, Driit, Drittes, Hänkepuët, Jäkkes, Karresällewiif, Klottsouwe, Kröppel, Krousakk, Kuuteknälles, Nassauwer, Pannschorregel, pésse, Schaïss, Schröttsel, Schrauntfréëtert, Séïk, Séïgbéër, Suuplokk, tsakkerhéllemaïnt, Vottes, Vottlokk, Vréëtert änn noch foël aïnder Wöërt neet mië  saa, ömm va „Nou läkk meg éël eamaasch“ märr te schwijje !

Wuhäër koëme ous finn Öüpener Wöörd änn Uuttrökk?

  • Knöppkere (Rosenkohl): aus dem Nl knop (Knospe), wörtlich: Kleine Knospen
  • Knoppmanne (Schweizer in der Kirche): Wahrscheinlich so genannt, weil er einen langen Stock mit einer kugelartigen Spitze trug.
  • Knosch / Knösch ( (Knorpel): aus Nl knor. Kennt man auch in Maastricht.
  • knösele (sich unnütz beschäftigen): aus Nl knutselen (basteln, werkeln)
  • knottere (knurren, murren): aus Nl kneuteren
  • Knubbel (Knoten): aus Nl knobbel
  • Knupp (dickes Stück): Nl knoeper (Riesending)
  • Knutts (Stoß) : Nl knots
  • Knüül (dickes Stück) : verkürzt aus Nl knoedel (Stück Teig), verwandt mit dem Knödel.
  • Knuvvel (Faust, Hand) : aus Nl knuffelen (liebkosen, hätscheln).

Dann gibt es noch die Gedichte „De Aaschgatts“  und „De Maschepängsprännt“. Musikalisch ist Hans Wertz zu hören mit „Ä Öüpe schinnt förr miich de Sonn“ und vom Duo De Kraffte „A gen Wäser“.

Redaktion und Moderation: Siegfried Theissen

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150