Eupener Mundartsendung zum Thema Europa

Moderator Siegfried Theissen macht sich am 10. Februar Gedanken über den bevorstehenden Brexit. Außerdem geht es um die Herkunft plattdeutscher Ausdrücke und Sprichwörter sowie drei Vertélltjere. Musikalisch begleitet ihn Leo Hermanns mit "Ann éïne Saundesnommedaach" und "D'r Öüpener Rään".

Brexit (Emmanuel Dunand, AFP)

Brexit (Emmanuel Dunand, AFP)

Öroopa

Övver ene gouwe Monnt wéïte ver watt geschpällt wärrt : blifft Ängelaïnt béï Öroopa off  verloëte se Öroopa?

Saïtéïm se vöër twéï Joër ä Angelaïnt darovver aafgeschtämmt hannt, änn gätt mië wi de Hällevde gemaïnt hatt, se kösste alles béëter aléïn doë, éss allt föël passéërt: terösch hannt-e Lü gemärrekt, datt se beloëge änn bedroëge woërde sönnt. Me hatt hönn wiisgemakkt, datt, wänn di Milljarrde neet mië no Öroopa gänge, jédder Änglännder dava profitéére gäng. Jédderéïne wöërt riiker änn se kösste ouch beschtämme, wéëm no et Laïnt erä döscht, änn wéëm neet. Änn datt woër ouch éïgentlech et Teema: obänns saate vöël Lü, dadd er allt genoch Vrämmde ä ge Laïnt wüëre. Änn me sitt jo ouch, datt-e méttste Vrämmde, di no Vrankrech off no Bällje koëme sönnt, da gaare neet bliive wélle, änn märr no Ängelaïnt goë wélle, waïl se de Schproëk känne, änn da ouch allt Ferwaïnde hannt. Dabéï kömmt noch, datt me ä Ängelaïnt sällver géïne Paass nüëdech hatt. Dömm brukkt me märr, wänn me no e aïnder Laïnt réïse wéll. Allsuë, ene Vrämmde véllt ä Ängelaïnt övverhoupt need opp. Änn Wärrek vännt-e ouch gemäkklech. Natüürlech mott-e sech dann vöër e paar Pännege kapott wérreke!

Davöër kann-e waal, genau wi de Turésste, ömmesöss va Dökktesch änn Schpitääler profiteere. Mä datt hüërt sech béëter aa, äss et wérreklech éss. Datt hann ech ens sällver méttgemaakt, wi ech vöër twintech Joër ens métt minn Schtudännte ä Schottlaïnt woër. Iich woër esu verkott, iich ho esunn Hausspinn, dadd ech koum oëme koss. Allsuë léss ech ene Schtudännt derr Dokkter roupe, änn dömm saa, wadd ech hä. Dé Dokkter saat, datt-e änn en hauf Schtonnt no ge Hotäll kiëm, änn allemoël ömmesöss! Mä no twéï Schtonnt woër dé nog ömmer neet ta, änn iich woër bo aan et hömmele. Iich saad ann dé Schtudännt: „Roup nog ens aa, änn da séës te, dadd ech alles sällver betaal!“ E Véëdeluër schpiëder woër derr Dokkter da. Iich moss värrekesmiëssech föël betaale, mä e ho waal diräkkt de réchtege Médekamännte méttbraat. Änn genau davöër wélle de Änglännder neet mië, dadd all di Vrämmde va hönne Schtaat aunderschtüttst wäärde.

Wu se neet traa gedaat hoë, änn wadd ouch géïne hönn gesaat hatt, éss, datt se, wänn se Öroopa verloëte, neet riiker, mä ärrmer wäärde. Hönn Gaïld éss allt föël wänneger wäärt woërde, vöël Banke, métt hönn Pärrsonaal, sönnd uut London vurrtgegange, änn no Döttschlaïnt off Frankrech getrokke,  Huuser änn Aparrtemännte schtönnt léëch, änn wänn vër ene Paas ovv e Viisum nüëdech hannt, ömm no Ängelaïnt réïse te könne, da hannt se ouch vöël wänneger Turésste, änn datt sönnt ta noch wänneger Pännege vöër et Laïnt!

No gödd et jo vöël Ängelännder, di gääre éël änn Öroopa bliive wélle, änn di et léffste nog ens obbenötts aafschtämme wöüle, mä datt wéll de Regeerong neet. Di hä gääre vann oës de Vöërdéïle, mä neet-e Noëdéïle va Öroopa. Mä esuë wéll Öroopa seg éël neet kluëte loëte!

Sprichwörter

  • Alldonnder liirt me: Übung macht den Meister.
  • Auverhotts kömmt föël te dékk: Unverhofft kommt oft.
  • Schpäkk änn Schwaart sönnt fann éïn Aart: Speck und Schwarte sind von einer Art. Gleich und Gleich gesellt sich gern.
  • Blättschere Hönntjere biite neet: Hunde, die bellen, beißen nicht.
  • Derr éïne sinne Duët, derr aïndere sii Bruët: Des einen Tod / Not ist des anderen Brot.
  • Fuutele betönnt sech: Falschspielen rächt sich.
  • Wéëm gääre Daaldere hä, mott sech föër ene Pännek bökke: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
  • Derr Döüvel dridd ömmer opp terr gröttste Höëper: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Gut will zu Gut.
  • Wéëm gött, watt-e hatt, éss wäärt, datt-e läfft: Wer gibt, was er hat, ist wert, dass er lebt.
  • Glökk hängt neet fa Luëshéït aaf, ed éss derr Domme dékk gegéëve: Dumme Leute haben oft mehr Glück als intelligente Leute.

Redaktion und Moderation: Siegfried Theissen

Kommentar hinterlassen
Keine Kommentare
Kommentar hinterlassen

Ihre Email-Adresse wird niemals veröffentlicht!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zu Kommentaren.

Restl. Anzahl Wörter: 150